وزن دام زنده

متوسط وزن گوسفند زنده

متوسط وزن گوسفنده زنده برای انجام معاملات مربوط به انواع دام زنده شهرداری بسیار مورد توجه می باشد. خرید دام در جهت کشتار یا حتی برای پروار بندی بر اساس در نظر داشتن مقدار وزن و جثه آن صورت می گیرد. بنابراین این مورد را می توان یکی از مهم ترین عوامل در ارتباط با …

متوسط وزن گوسفند زنده اطلاعات بیشتر »